ֽȸ ¸Ǿ
 
 
Home > Status of Technology > Patent/License
 
Sort | Name | Registration | Application No. | Date
Util Mod
 
RC sleeper for concrete surface
  0235979   2001-0005308   2001.06.15
Util Mod
 
PC Sleeper for concrete surface rail
(post-tensioning sleeper)
  0235966   2001-0003768   2001.06.15
Art Reg
 
Pile (T connection on type Bolt Joint method)
  0260068   1999-0011602   2000.05.10
Art Reg
 
Concrete sleeper insert for railroad
  0316805   2001-0031167   2003.01.16
Art Reg
 
Sleeper for railroad (standard: W-14)
  0309719   2002-0005938   2002.10.11
Art Reg
 
Sleeper for railroad (standard : SKL12)
  0309718   2002-0005937   2002.10.11
Art Reg
 
Sleeper for railroad
(post-tensioning sleeper)
  0301175   2001-0003440   2002.06.14
Art Reg
 
Shoe for pile (T type)
  0290987   2001-0009796   2002.01.22
Art Reg
 
Pile (TT type wall pile structure)
  0290986   2001-0009795   2002.01.22
Art Reg
 
Pile (T type wall pile structure)
  0290985   2001-0009794   2002.01.22
Art Reg
 
Shoe for pile (TT type)
  0290988   2001-0009797   2002.01.22
Art Reg
 
Shoe for pile (T assembly type)
  0255427   1999-0011603   2000.02.01
Art Reg
 
Segment connector for shield tunnel
  30-0400435   2005-0009774   2005.11.28
Des Reg
 
Concrete Sleeper for rail
  30-0455123   2006-0016489   2007.06.29
Des Reg
 
Concrete Sleeper for guardrail of railroad
  30-0455121   2006-0014139   2007.06.29