ֽȸ ¸Ǿ
 
 
Home > Status of Technology > Patent/License
 
Sort | Name | Registration | Application No. | Date
Patent
 
Vibration-guard Sleeper for high speed train and its
manufacturing method
  10-0612755   2003-0092738   2006.08.08
Patent
 
Concrete products with coating
  0524520   2002-0061974   2005.10.21
Patent
 
Manufacturing device for concrete turnout
  0427130   2001-0027121   2004.04.02
Patent
 
Shoe for wall pile (T wall pile)
  0406763   2001-0020111   2003.11.11
Patent
 
Method for replacing gravel rail to concrete rail
  0405231   2001-0007443   2003.10.31
Patent
 
Concrete sleeper P.C bar attachment
and prevention of suspension
  0386341   2001-0016719   2003.05.22
Util Mod
 
Concrete surface rail structure (60kg P.T.T sleeper)
  0235967   2001-0003769   2001.06.15
Util Mod
 
Segment assembly structure for shield tunnel
  0276907   2002-0004632   2002.05.17
Util Mod
 
Connection structure of concrete sleeper (W14)
  0277442   2002-0005945   2002.05.24
Util Mod
 
Segment assembly structure for shield tunnel
  20-0276907   2002-0004632   2002.05.17
Util Mod
 
Solvent insert for concrete sleeper
  0268340   2001-0034038   2002.03.05
Util Mod
 
Shoe assembly structure for T wall pile
(T assembly type shoe)
  0248924   1999-0009223   2001.09.20
Util Mod
 
Wall Pile (T Wall Pile structure)
  0238958   2001-0010604   2001.07.06
Util Mod
 
Shoe for Wall Pile (TT type shoe)
  0238959   2001-0010607   2001.07.06
Util Mod
 
PC sleeper for concrete surface
(turnout section Alternative type)
  0235978   2001-0005306   2001.06.15